Workshops dag 1 – Accent Domein I | 29 november 2017

11.45   Workshopronde 1 
    Maak uw keuze uit een van deze workshops
     
    1.1 Organiseren van flexibiliteit, kwaliteit en effectiviteit in toezicht & handhaving
    Aan de hand van ervaringen vanuit verschillende gemeenten gaan we in deze interactieve sessie in gesprek over op welke wijze een (krimpende) overheid de kans heeft om burgers en bestuurders te bedienen met een BOA van hoge kwaliteit. Vragen die onder meer aan de orde komen: Hoe is toezicht & handhaving georganiseerd? Hoe om te gaan met piekmomenten? Hoe omgaan met inhuur van BOA’s?  Hoe worden kwaliteit en flexibiliteit geborgd?  Waar liggen kansen en bedreigingen?

Eugène van de Poel, Senior-beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Dennie Wauben, Clusterleider Handhaving, Gemeente Kerkrade
Roel de Jong, Teamleider openbare ruimte, Afvalverwijdering Rivierenland
     
    1.2 Samenwerking met NS-BOA's in de praktijk
    In de gemeente Almere werken BOA's vanuit gemeente, NS en plaatselijke vervoerder nauw met elkaar samen in en rondom het station.
Hoe zij dit doen, welke afspraken ze maken en tot welke resultaten dit leidt, hoort u tijdens deze workshop

Christiaan Sjoers, Teammanager Veiligheid en Service Almere Centrum en Zwolle, NS
Jaap Kroese, Accountmanager Cameratoezicht, Gemeente Almere
     
    1.3 Werken in spagaat: tussen straat en structuur
    Betrekken van de samenleving bij veiligheid en leefbaarheid

BOA’s ervaren nogal eens een spanningsveld tussen straat en structuur: aan de ene kant wordt van hen verwacht dat zij situationeel kunnen werken en flexibel kunnen omgaan met wat er op straat nodig is; aan de andere kant zijn ze ingebed in hiërarchische en vrij starre organisaties. Dat levert een spagaat op waarin het lastig werken is, met alle gevolgen van dien.

Buiten begint binnen. De BOA als contactpunt tussen samenleving en organisatie is daarin erg belangrijk en verdient dan ook veel meer waardering . Het effectief en duurzaam betrekken van de samenleving bij veiligheid en leefbaarheid is alleen mogelijk als de betrokken organisaties bereid zijn zich aan te passen. De wijze waarop organisaties aan de slag kunnen gaan met dit onderwerp staan centraal tijdens deze workshop.
 
Bernadette Schomaker, Oprichter van het Huis van Sociale Innovatie
Jos van der Meer, Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving, Gemeente Nijmegen
     
    1.4 Samen voor veiligheid
    Als boa ben je werkzaam voor de veiligheid, leefbaarheid en openbare orde in ons land. Je maakt Nederland veiliger, zoals ook de politie, defensie, brandweer en justitie dat doen. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat de politiek in ál deze groepen investeert en ze bovendien beter laat samenwerken. BOA ACP, onderdeel van de ACP, zet zich daar dagelijks voor in. Maar niet alleen. Dat gebeurt samen met andere veiligheidsbonden, verenigt in de  ‘Coalitie voor Veiligheid’. Wil jij precies weten welke verbeteringen de Coalitie voor Veiligheid wil? En hoe dit jou als boa helpt om je werk te doen? Of heb je zelf onderwerpen waar de gezamenlijke veiligheidsbonden zich mee bezig moeten houden? Kom dan naar deze workshop en spreek je uit!

Gerrit van de Kamp, voorzitter politievakbond ACP – over Coalitie voor Veiligheid 
     
    1.5 Gegevensuitwisseling tussen politie en handhaving
    Politie en Toezicht en Handhaving werken samen aan een leefbare en veilige stad. Tijdens werkzaamheden hebben handhavers regelmatig te maken met overlastgevende en gewelddadige personen. Voor hun veiligheid en een effectief optreden is het voor Politie en Toezicht en Handhaving belangrijk dat privacygegevens van burgers en bezoekers kunnen worden uitgewisseld. Handhavers houden regelmatig iemand aan die door de politie gezocht wordt en waarbij de handhaver moet weten hoe hij deze verdachte het beste kan benaderen en de eigen veiligheid kan borgen.

Vanuit de samenwerking politie en Toezicht en Handhaving in Amsterdam wordt tijdens deze workshop het raamconvenant ‘gegevensuitwisseling’ toegelicht. Wat zijn de mogelijkheden binnen de Wet Politiegegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe is het convenant tot stand gekomen? Wat zijn de gevolgen in de praktijk?

Ron Peeters, Jurist beroep en bezwaar, Gemeente Amsterdam
Lize Bisschop, Projectleider/adviseur samenwerking Handhaving en Politie, Gemeente Amsterdam
Malu Verberne, Operationeel expert bij Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS), Politie-eenheid Amsterdam
Tino Lageweij, Operationeel expert bij Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS), Politie-eenheid Amsterdam
     
    1.6  'BOA bij evenementen als Kop van Jut? Nee bedankt!
    Bij het beveiligen van grote en kleine evenementen –van jaarmarkt tot buurtbarbecue- komt steeds meer druk te liggen op de aanwezige BOA’s. Toezicht, controle, overleg met ketenpartners, direct contact met het (soms lastige en/of beschonken) publiek, het hoort er allemaal bij. Voor evenementen is vaak veel belangstelling, en als er iets misgaat is dat meteen groot nieuws. Hoe voorkom je nou dat je als BOA de Kop van Jut wordt? Wat zijn de grenzen van je bevoegdheden en hoe kun je handelen bij calamiteiten, of beter nog: die zien te voorkomen? In deze workshop krijgt u praktische handvatten.

Robrecht Baving, Hoofd Ontwikkeling, Advies & Kwaliteit, TSC en docent SPV
     
    1.7 Wie is  er bang voor de wapenstok?
   
BOA en geweldsmiddelen
Voor veel gemeenten een vraagstuk. Voor andere gemeenten een uitgemaakte zaak, wel of geen geweldsmiddelen. 
De gemeente Ede heeft haar BOA’s altijd al uitgerust met geweldsbevoegdheid en -middelen. Het is ook nooit een vraagstuk geweest maar bijna een vanzelfsprekendheid. 
  • Wat komt er bij kijken als je als werkgever je BOA’s uit wil rusten met geweldsmiddelen. 
  • Wat zijn de effecten op de uitstraling en hoe gaat die BOA dan om met zijn bevoegdheid
     
Vragen waar niet altijd een antwoord op is maar waar Ede wel veel ervaring mee heeft.

Anton Bos, Teamcoördinator Toezicht voor onderwerp bewapening, Gemeente Ede
Jan Otter, Afdeling Toezicht, Beleidsuitvoering Toezicht & Handhaving en faunabeheer, Gemeente Ede
     
    1.8 Levensreddend handelen bij terreur en andere grote calamiteiten
   

De terreurdreiging is, ook in Nederland, nog steeds onverminderd substantieel. 
Als politieagent, handhaver of beveiliger bent u vaak als eerste ter plaatse. U heeft beperkte eerste hulpmiddelen voorhanden. Daarnaast heeft u te maken met meerdere, mogelijk ernstig gewonde, slachtoffers.

Aan de hand van een casusbespreking geven we u inzicht in de triage van slachtoffers, welke slachtoffers verdienen de aandacht? Bovendien krijgt u een voorproefje van de meest elementaire eerste hulp die u niet leert in een standaardcursus levensreddend handelen. Zo krijgt u een demonstratie van het aanbrengen van een tourniquet. 

Tijdens de workshop komen de volgende vaardigheden aan bod:
-TREAT concept. Een methodiek om slachtoffers na een aanslag maximale overlevingskansen te bieden. De Handhaver vervult hierin een belangrijke rol.
-Herkennen levensbedreigende verwondingen
-Prioriteiten stellen in behandeling van verschillende slachtoffers tot aankomst ambulance (TRIAGE)

Remco Simons, Docent, Nivoo

     
    1.9 Optimalisatie van digitale samenwerking tussen BOA's en politie
    Wordt het maximale gehaald uit de samenwerking tussen BOA’s en politie in het veld? Beiden hebben vaak hetzelfde doel voor ogen. De vraag is of digitale bronnen als data, rapportages en meldingen optimaal worden ingezet om het gezamenlijke streven te bereiken. Wordt deze belangrijke informatie goed gedeeld? En welke mogelijkheden om data te delen zijn er? Tijdens de workshop verkennen we hoe momenteel de samenwerking tussen BOA’s en politie verloopt en op welke vlakken ruimte voor verbetering bestaat. Tijdens de workshop laten we de kansen zien die we vanuit de expertise van vele klantcases hebben opgedaan. Na deze sessie heeft u een beeld van de mogelijkheden om ook digitaal beter samen te werken. 

Rob Bies, Accountmanager, Sigmax
     
13.45   Workshopronde 2
    Maak uw keuze uit een van deze workshops 
     
    2.1 Informatiegestuurd handhaven in Almere
    Met het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) heeft de gemeente Almere een systeem ontwikkeld dat een onmisbare basis vormt voor het informatiegestuurd handhaven. Het systeem levert informatie dat de handhavers van de gemeente helpt om de overlast en criminaliteit tegen te gaan. De politie heeft de beschikking over het Criminaliteits Anticipatiesysteem (CAS) waarmee voorspelt wordt waar en wanneer bepaalde criminaliteit gaat plaatsvinden. In Almere vindt nauwe samenwerking plaats met de politie en onder meer door afstemming met de informatie uit deze systemen kan de inzet van de handhavers en politie daar ingezet worden waar ze nodig zijn. 

Mariska Koopmans, Adjunct teamleider Stadstoezicht, Gemeente Almere
Jefrey Halsema, Wijkagent, senior gebiedsgebonden politiezorg, Almere
     
    2.2 'Newsroom'
   

Beter signaleren welke vragen er leven in Haarlem en daarop inspelen

Een interactieve presentatie waarbij we laten zien hoe de afdelingen Communicatie, Klant Contact Centrum en Handhaving van de gemeente Haarlem samenwerken op het gebied van social media. De newsroom helpt om snel in te springen op berichten en te voorkomen dat zaken in de media uit de hand lopen. We geven tips en gebruiken voorbeelden uit de praktijk!


Lea Helmink, Coördinator niet fysiek klantcontact (mail, telefoon, social media, WhatsApp) bij het KlantContactCentrum, Gemeente Haarlem
Niels van Nederpelt, Medewerker meldkamer afdeling Veiligheid en Handhaving, Gemeente Haarlem
Heleen Geilenkirchen, Communicatieadviseur, Gemeente Haarlem

    2.3 De vitale handhaver
   
Duurzame inzetbaarheid van BOA’s
De gemeente Den Haag is samen met BOA ACP een project gestart gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van BOA’s. Gekeken wordt bijvoorbeeld om door middel van bij- en omscholing medewerkers vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier te laten werken gedurende de gehele loopbaan.
 
Cheyenne van der Veen, Projectleider Handhavingsorganisatie, Gemeente Den Haag
Joost Bakker, Adviseur inzetbaarheid, Enfirm
Richard Gerrits, Voorzitter, BOA ACP
     
    2.4 Regionale samenwerking in de handhaving van de Drank- en Horecawet
   

Steeds meer gemeenten werken regionaal samen in een BOA-pool aan de handhaving van de DHW want dat levert meer toezichtcapaciteit, meer kennis en kwaliteit op.Bovendien maakt het anoniem handhaven mogelijk. Hoe de samenwerking vorm krijgt is afhankelijk van het doel en met wie wordt samengewerkt. Wat is daarin leidend: de regio of lokaal maatwerk? 
Hierover verzorgt het CCV, samen met twee regio’s, een interactieve sessie voor gemeenten die regionale samenwerking op gebied van de handhaving van de DHW overwegen en voor gemeenten die bestaande samenwerkingsverbanden willen versterken. Leer van de succesfactoren en de do’s en dont’s van anderen! 

Deelnemers aan deze workshop krijgen als eersten de nieuwe CCV-infosheet over regionale samenwerking in de handhaving van de DHW.


Marjolijn van Hest, Adviseur Geweld en Veilig Uitgaan, CCV
Renate Jansen - Spijker, Handhaving & Toezicht gemeente Bergen op Zoom, Coördinator boa-pool Brabantse Waal & Tholen
     
    2.5  Wat doet spanning en stress met je optreden vanuit vakmanschap? 
    De praktijk is de belangrijkste leeromgeving, niet je opleiding. Door middel van ons spiegelmodel voor gedrag, 'de trechter van ruimte en tijd' krijg je inzicht in je interpersoonlijke mogelijkheden en onmogelijkheden. Het model spiegelt professionals met een taak en medemensen in grensoverschrijdende situaties. Je reflecteert gedrag op verschillende niveaus van spanning en laat zien waar kansen liggen voor preventie, de-escalatie en controle, herstel en betekenisvol leren.

Je subjectieve beleving staat centraal. Door te onderzoeken hoe je druk die je ervaart kan verminderen, ervaar je meer controle op je eigen handelen. Juist dat versterkt je weerbaarheid

Rob van Engelen, Segment en Kameleon Professionele Weerbaarheid
     
    2.6 Van leefbaarheid naar openbare orde? 
   
De taak van de BOA in de openbare ruimte lijkt zo helder. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wanneer verschuift leefbaarheidsproblematiek naar openbare orde problematiek. 
Oftewel, waar ligt de grens voor de inzet van BOA’s en hoe stem je dat af met de politie? De gemeente Ede wil graag haar ervaring van de afgelopen jaren met u delen.

Anton Bos, Teamcoördinator Toezicht voor onderwerp bewapening, Gemeente Ede
Jan Otter, Afdeling Toezicht, Beleidsuitvoering Toezicht & Handhaving en faunabeheer, Gemeente Ede
     
    2.7 Interactieve workshop van BySpy speel mee met de Quiz en win
   

Test je kennis op het gebied van handhaving tijdens deze interactieve workshop door middel van een leuke en spontane quiz. Uiteraard wordt de winnaar beloond met een leuke prijs. We beginnen met een animatiefilm om een totaal beeld te schetsen wat BySpy allemaal doet. Tip: let goed op ook daarover kunnen vragen worden gesteld.

Gert-Jan de Jonge, Technisch Directeur en hoofd ontwikkeling, BySpy
Nicole Herrema,  Directie medewerker, BySpy

     
    2.8 Het opmaken van een goed proces-verbaal 
   
Tips van de examinatoren ExTH

Een goed proces-verbaal staat of valt bij het goed verwoorden van de redenen van wetenschap. Wat maakt nu dat een proces-verbaal overeind blijft in een bezwaarprocedure of de rechtbank? Ten behoeve van de examinering bij ExTH hebben OM, Nationale Politie en werkgevers gezamenlijk bepaald welke bewijsvoering nodig is. Beoordelaars van ExTH nemen u mee in hun ervaringen en lichten deze toe aan de hand van de exameneisen die zijn vastgesteld voor het opmaken van een goed pv.
 
Ery van Bladel, Ambtelijk Secretaris, ExTH
Eric van der Leer, Teamleider Handhaving, Gemeente Ede
     
    2.9 Samenwerking en integratie BOA(HTV)-onderwijs en de praktijk
   

Hoe vergroot je de samenhang tussen onderwijs en beroepspraktijk? Zowel studenten en docenten hebben hierin een grote rol: studenten door het participeren in praktijkprojecten en docenten werken mee in de praktijk als handhaver/boa. 
Hoe creëert het Expertisecentrum HTV met onderwijs en beroepspraktijk een win-win situatie en welke resultaten heeft dat tot nu opgeleverd? 

In deze workshop hoort u hoe het Expertisecentrum HTV met docenten en studenten van het Veiligheid & Defensie College van ROC Midden Nederland en de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort en andere stakeholders samenwerken in de beroepspraktijk en wat de resultaten en leerpunten zijn.

Jelleke van Beek, Projectleider, Expertisecentrum Handhaving Toezicht en Veiligheid, een initiatief van het Veiligheid & Defensie College van ROC Midden Nederland en de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort
Douwe Manders, Stagiair, Expertisecentrum HTV voor zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde

15.15   Workshopronde 3
    Maak uw keuze uit een van deze workshops ((uitgebreide omschrijving vindt u hier) 
     
    3.1 Organiseren van flexibiliteit, kwaliteit en effectiviteit in toezicht & handhaving
   
Aan de hand van ervaringen vanuit verschillende gemeenten gaan we in deze interactieve sessie in gesprek over op welke wijze een (krimpende) overheid de kans heeft om burgers en bestuurders te bedienen met een BOA van hoge kwaliteit. Vragen die onder meer aan de orde komen: Hoe is toezicht & handhaving georganiseerd? Hoe om te gaan met piekmomenten? Hoe omgaan met inhuur van BOA’s?  Hoe worden kwaliteit en flexibiliteit geborgd?  Waar liggen kansen en bedreigingen?

Sessiebegeleider
Eugène van de Poel, Senior-beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Dennie Wauben, Clusterleider Handhaving, Gemeente Kerkrade
Roel de Jong, Teamleider openbare ruimte, Afvalverwijdering Rivierenland
     
    3.2 Samenwerking met NS-BOA's in de praktijk
   
In de gemeente Almere werken BOA's vanuit gemeente, NS en plaatselijke vervoerder nauw met elkaar samen in en rondom het station. Hoe zij dit doen, welke afspraken ze maken en tot welke resultaten dit leidt, hoort u tijdens deze workshop.
 
Christiaan Sjoers, Teammanager Veiligheid en Service Almere Centrum en Zwolle, NS
Jaap Kroese, Accountmanager Cameratoezicht, Gemeente Almere
     
    3.3 De vitale handhaver
    Duurzame inzetbaarheid van BOA’s
De gemeente Den Haag is samen met BOA ACP een project gestart gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van BOA’s. Gekeken wordt bijvoorbeeld om door middel van bij- en omscholing medewerkers vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier te laten werken gedurende de gehele loopbaan.

Cheyenne van der Veen, Projectleider Handhavingsorganisatie, Gemeente Den Haag
Joost Bakker, Adviseur inzetbaarheid, Enfirm
Richard Gerrits, Voorzitter, BOA ACP
     
    3.4 Gegevensuitwisseling tussen politie en handhaving
    Politie en Toezicht en Handhaving werken samen aan een leefbare en veilige stad. Tijdens werkzaamheden hebben handhavers regelmatig te maken met overlastgevende en gewelddadige personen. Voor hun veiligheid en een effectief optreden is het voor Politie en Toezicht en Handhaving belangrijk dat privacygegevens van burgers en bezoekers kunnen worden uitgewisseld. Handhavers houden regelmatig iemand aan die door de politie gezocht wordt en waarbij de handhaver moet weten hoe hij deze verdachte het beste kan benaderen en de eigen veiligheid kan borgen.

Vanuit de samenwerking politie en Toezicht en Handhaving in Amsterdam wordt tijdens deze workshop het raamconvenant ‘gegevensuitwisseling’ toegelicht. Wat zijn de mogelijkheden binnen de Wet Politiegegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens? Hoe is het convenant tot stand gekomen? Wat zijn de gevolgen in de praktijk?

Ron Peeters, Jurist beroep en bezwaar, gemeente Amsterdam
Lize Bisschop, Projectleider/adviseur samenwerking Handhaving en Politie, gemeente Amsterdam
Malu Verberne, Operationeel expert bij Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS), Politie-eenheid Amsterdam
Tino Lagewij, Operationeel expert bij Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS), Politie-eenheid Amsterdam
     
    3.5 Het opmaken van een proces-verbaal
    Tips van de examinatoren ExTH

Een goed proces-verbaal staat of valt bij het goed verwoorden van de redenen van wetenschap. Wat maakt nu dat een proces-verbaal overeind blijft in een bezwaarprocedure of de rechtbank? Ten behoeve van de examinering bij ExTH hebben OM, Nationale Politie en werkgevers gezamenlijk bepaald welke bewijsvoering nodig is. Beoordelaars van ExTH nemen u mee in hun ervaringen en lichten deze toe aan de hand van de exameneisen die zijn vastgesteld voor het opmaken van een goed pv.

Ery van Bladel, Ambtelijk Secretaris, ExTH
Eric van der Leer, Teamleider Handhaving, Gemeente Ede

     
    3.6 Wie is er bang voor de wapenstok?
    BOA en geweldsmiddelen
Voor veel gemeenten een vraagstuk. Voor andere gemeenten een uitgemaakte zaak, wel of geen geweldsmiddelen.

De gemeente Ede heeft haar BOA’s altijd al uitgerust met geweldsbevoegdheid en -middelen. Het is ook nooit een vraagstuk geweest maar bijna een vanzelfsprekendheid.
  • Wat komt er bij kijken als je als werkgever je BOA’s uit wil rusten met geweldsmiddelen?
  • Wat zijn de effecten op de uitstraling en hoe gaat die BOA dan om met zijn bevoegdheid?
Vragen waar niet altijd een antwoord op is, maar waar Ede wel veel ervaring mee heeft.

Anton Bos, Teamcoördinator Toezicht voor onderwerp bewapening, Gemeente Ede
Jan Otter, Afdeling Toezicht, Beleidsuitvoering Toezicht & Handhaving en faunabeheer, Gemeente Ede 
     
    3.7 Proactief en informatiegestuurd Handhaven
   

In Nederland richten steeds meer bedrijven en overheden zich op het voorkomen in plaats van het reageren op incidenten. Heeft de BOA voldoende kennis en kunde om crimineel afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen ? In deze workshop krijgt de BOA inzicht in de methodiek van Predictive Profiling en informatie gestuurd handhaven voor BOA's.
Nieuwe proactieve methoden met wetenschappelijke onderbouwingen, die direct inzetbaar zijn in de BOA praktijk helpen de BOA om de vakkennis te verdiepen of te verbreden.

Leen van der Plas, Directeur, SoSecure International en het Kenniscentrum Security Intelligence
Neal Conijn, Senior consultant, SoSecure International en het Kenniscentrum Security Intelligence

     
    3.8 Camerahandhaving als assistent van de BOA
   

Een afsluiting van een stadcentrum, het weren van sluipverkeer, het vrijhouden van een busbaan. De effectiviteit van een afsluiting staat of valt met de juiste handhaving. Een handhaver kan helaas niet altijd op locatie zijn. Camerahandhaving met kentekencamera’s assisteert de BOA door de observaties op locatie over te nemen.
Aan de hand van vele succesprojecten, onder meer in Amersfoort, Amsterdam en Delft, neemt Benno Freriks van Brickyard u mee langs de do’s and don’ts van camerahandhaving. Wat kan en mag wel? Waar moet u op letten qua weginrichting en verordeningen? Kortom, hoe helpt camerahandhaving de BOA efficiënter te handhaven?

Benno Freriks, Brickyard