Workshops dag 3 - Accent Groen | 1 december 2017

11.30   Workshopronde 1 
    Maak uw keuze uit een van deze workshops 
     
    1.1 Samenwerkingsconvenant groene BOA's Utrecht 
    Optreden op elkaars grondgebied voor groene BOA’s: nut en noodzaak van een convenant
Dit convenant is de Utrechtse uitwerking van een initiatief van het IPO om de samenwerking in de regio’s te versterken. Het is tot stand gekomen in overleg met de politie, het Functioneel Parket en alle betrokken instanties met ‘groene’ toezichts- en handhavingstaken. Aanleiding voor het convenant is de constatering dat veel instanties actief zijn op het terrein van de groene handhaving en dat de uitvoering ervan gebaat is bij meer onderlinge afstemming en samenwerking. Het  convenant biedt hiervoor een kader, zonder bestaande wettelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden te doorkruisen en afstemming noch door samenwerking af te dwingen. 

Tijdens deze workshop hoort u of het beoogde resultaat, nl dat door samenwerking alle deelnemende partijen efficiëncywinst boeken bij zowel de eigen als de gemeenschappelijke handhaving van de natuurwetgeving, gerealiseerd wordt. Welke lessen kunnen bovendien getrokken worden uit een dergelijk proces?

Berry Campagne, Coördinator Samenwerking VTH , Domein Leefomgeving, team opdrachtgeverschap RUD, Provincie Utrecht
     
    1.2 Werken in spagaat: tussen straat en structuur 
    Betrekken van de samenleving bij veiligheid en leefbaarheid

BOA’s ervaren nogal eens een spanningsveld tussen straat en structuur: aan de ene kant wordt van hen verwacht dat zij situationeel kunnen werken en flexibel kunnen omgaan met wat er op straat nodig is; aan de andere kant zijn ze ingebed in hiërarchische en vrij starre organisaties. Dat levert een spagaat op waarin het lastig werken is, met alle gevolgen van dien.
Buiten begint binnen. De BOA als contactpunt tussen samenleving en organisatie is daarin erg belangrijk en verdient dan ook veel meer waardering . Het effectief en duurzaam betrekken van de samenleving bij veiligheid en leefbaarheid is alleen mogelijk als de betrokken organisaties bereid zijn zich aan te passen. De wijze waarop organisaties aan de slag kunnen gaan met dit onderwerp staan centraal tijdens deze workshop. 

Bernadette Schomaker, Oprichter van het Huis van Sociale Innovatie
     
    1.3 Stroperij
    In deze workshop nemen de vrijwilligers van de Vereniging Politie- Dier en Milieu u mee op verkenning van deze vorm van criminaliteit in de groene omgeving van ons land. U leert hoe stroperij is te herkennen en wat u kan doen om hier met succes proces verbaal voor op te maken. Een interessante verkenning van deze wereld stroperij.

Peter van Tulden, Coördinator onderzoek Wilde Fauna, Research coordinator Wildlife
     
    1.4 XTC:dumping van afval in het buitengebied
    In deze workshop willen het Nederlands Forensisch Instituut en de Politie u meenemen in de wereld van de dumping van afval die voorkomt uit deze xtc dumping. Wat kunt u doen, wat moet u vooral niet doen, welke gevaren kan u tegenkomen en waar kunt u als BOA een belangrijke rol in betekenen. We hopen u dat u hierna de dumpingplek beter kunt benaderen.
 
Klaas Redder, Expert, Landelijke Eenheid, Politie
Marion Stelling, Wetenschappelijk onderzoeker Forensisch Milieuonderzoek, Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Anita Biezeman, Forensisch milieuonderzoeker, Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
     
    1.5 Het opmaken van een goed proces - verbaal
    Tip van de examinatoren ExTH

Een goed proces-verbaal staat of valt bij het goed verwoorden van de redenen van wetenschap. Wat maakt nu dat een proces-verbaal overeind blijft in een bezwaarprocedure of de rechtbank? Ten behoeve van de examinering bij ExTH hebben OM, Nationale Politie en werkgevers gezamenlijk bepaald welke bewijsvoering nodig is. Beoordelaars van ExTH nemen u mee in hun ervaringen en lichten deze toe aan de hand van de exameneisen die zijn vastgesteld voor het opmaken van een goed pv.

Ery van Bladel, Ambtelijk Secretaris, ExTH
Eric van der Leer, Teamleider Handhaving, Gemeente Ede

     
    1.6 Opleidingsmetodiek voor Algemene Mentale en Fysieke Weerbaarheid
    Een workshop met demo’s, theorie en praktijk van het eerste gevalideerde programma op het gebied van Algemene Mentale en Fysieke Weerbaarheid in Nederland en Europa.
Maxxecure-FIRST werkt met wetenschappelijk bewezen methodes (in samenwerking met de VU Amsterdam) en scenario's uit de praktijk.
Door het volgen van de opleiding, zal elk individu, ongeacht leeftijd en niveau, met meer succes en zelfvertrouwen opereren en zullen teams effectiever en tactischer worden.
Na het volgen van deze workshop, heeft u nieuwe inzichten gekregen die direct toepasbaar zijn.
 
Erwin van Beek – Founder FIRST/ Trainer/Coach – Maxxecure, Docent Arrestatie Team en IBT Politieacademie
     
    1.7 Visserijwet, feitcodes & bevoegheden visserij BOA's 
    Deze workshop starten we met een tiental vragen, inhoudelijk over Visserijwet, feitcodes en bevoegdheden van de BOA. Bovendien krijgt u uitleg over ons controle apparaat en de unieke inzet van en samenwerking tussen onze 130 BOA’s en 1.200 hengelsportcontroleurs waarbij we de systemen BRS en RCS laten zien en de manier waarop dat kan verbinden. 

Frans Boonstra, juridisch medewerker, Sportvisserij Nederland
George Hampsink, medewerker controle, Sportvisserij Nederland
     
    1.8 SAM-procedure en kwaliteitseisen aan proces-verbaal
   
Een proces-verbaal is een wettig bewijsmiddel op grond van artikel 339 e.v. Wetboek van Strafvordering. Een proces-verbaal moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen en functioneert in het rechtssysteem als bewijsmiddel en als onderzoeksverslag. Een aantal belangrijke eisen aan een proces-verbaal, opgemaakt door een ‘groene’ BOA zullen tijdens de workshop aan de orde komen.

Daarnaast vindt binnen het Functioneel Parket momenteel een project plaats met betrekking tot een Snelle Afwikkeling Milieuzaken (SAM). Hiertoe worden door verschillende (opsporing)instanties zogenaamde SAM- processen-verbaal toegezonden aan het FP van de betreffende eenheid. Een dergelijk proces-verbaal kan voor relatief eenvoudige milieudelicten worden opgemaakt, zoals ‘het handelen in strijd met voorschriften uit de Wet natuurbescherming’ etc. De SAM- procedure zal worden toegelicht, zodat voor de deelnemers duidelijk en inzichtelijk wordt wanneer en op grond van welke criteria deze procedure van toepassing is.

Marijn Steijven, Beleidsmedewerker, Openbaar Ministerie
Gerrie de Boer, Specialistisch Beleidssecretaris, Openbaar Ministerie
     
12.30   Lunch en kennismarkt
     
15.00   Workshopronde 2
    Maak uw keuze uit een van deze workshops
     
    2.1 Ondermijnende criminaliteit: De (on)mogelijkheden in samenwerking tussen Politie en BOA's
    Een interactieve sessie over waar in de praktijk tegenaan gelopen wordt als het gaat om samenwerking tussen BOA’s en Politie bij ondermijnende criminaliteit. Over bijvoorbeeld de Wet politiegegevens; wat kan wel en wat kan niet? Of in relatie tot aanwijzing/beschikking bewapening. En hoe verloopt de samenwerking in meer algemene zin onder convenanten, zowel intern als met de externe partners?

Kees Zagers, Eenheidscoördinator Hennep, Dienst Regionale Recherche, Politie Zeeland-West-Brabant
Jaap Hiele, Regionaal coördinator afdeling Zeelnad, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN)
     
    2.2 Wie is er bang voor de wapenstok?
   
BOA en geweldsmiddelen
 
Voor veel gemeenten een vraagstuk. Voor andere gemeenten een uitgemaakte zaak, wel of geen geweldsmiddelen. 
 
De gemeente Ede heeft haar BOA’s altijd al uitgerust met geweldsbevoegdheid en -middelen. Het is ook nooit een vraagstuk geweest maar bijna een vanzelfsprekendheid. 
  • Wat komt er bij kijken als je als werkgever je BOA’s uit wil rusten met geweldsmiddelen. 
  • Wat zijn de effecten op de uitstraling en hoe gaat die BOA dan om met zijn bevoegdheid?
Vragen waar niet altijd een antwoord op is maar waar Ede wel veel ervaring mee heeft.

Anton Bos, Teamcoördinator Toezicht voor onderwerp bewapening, Gemeente Ede
Jan Otter, Afdeling Toezicht, Beleidsuitvoering Toezicht & Handhaving en faunabeheer, Gemeente Ede
     
    2.3 Wet Natuurbescherming 
    Onlangs is de Flora- en Faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet van 1998 vervangen door de Wet Natuurbescherming. Tijdens deze sessie wordt u op boeiende wijze verteld wat er is veranderd. Waar op te letten en ook waar u rekening mee moet houden in uw proces-verbaal. Er zal aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd worden wat te doen wanneer u een mogelijke overtreding aantreft.

Klaas Redder, Expert, Korps landelijke politiediensten
Gerrit Hobbelink, Docent PDM Academie
     
    2.4 Het screenen van een BOA; de afwegingen en dilemma's 
    In deze workshop neemt screeningsautoriteit Justis u mee in het uitvoeren van betrouwbaarheidsonderzoeken ten aanzien van BOA’s. U kruipt in de huid van een Justis-medewerker die een betrouwbaarheidsscreening uitvoert. We laten je voelen en ervaren tegen welke dilemma’s je aanloopt en welke afwegingen Justis maakt. Dat doen we aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de praktijk.

Zeeger Beukenhorst, sr. Medewerker behandelen en ontwikkelen, Justis
Marcel Peters, Medewerker behandelen en ontwikkelen, Justis
     
    2.5 De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2018) in relatie tot het vastleggen en delen van strafrechtelijke persoonsgegevens
    Waar moet ik als BOA rekening mee houden en wat kan ik delen met mijn werkgever/ mede-BOA’s/ politie en anderen? Wat mag ik niet delen en waarom niet?

Wat leg ik vast en hoe ga ik hiermee om? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zullen we hierover in gesprek gaan met de deelnemers.

Vera Aberson, Accountmanager, Natuurnetwerk
     
    2.6 Drones
    Mag iemand met een drone vliegen boven een N2000 gebied ? Er zit een zeearend op een nest en er cirkelt een drone omheen, mag dat ? Er wordt gevlogen boven een strandje van een drukke spetterplas, kan dat wel ? In deze workshop wordt ingegaan op de regels voor het vliegen met drones boven natuurgebieden. Wat mag wel, wat mag niet. Zowel het privaatrecht als het bestuursrecht komt aan bod.

Henriëtte van der Burg, Jurist, Staatsbosbeheer
     
    2.7 Samenwerking en integratie BOA(HTV)-onderwijs en de praktijk 
   

Hoe vergroot je de samenhang tussen onderwijs en beroepspraktijk? Zowel studenten en docenten hebben hierin een grote rol: studenten door het participeren in praktijkprojecten en docenten werken mee in de praktijk als handhaver/boa. 
Hoe creëert het Expertisecentrum HTV met onderwijs en beroepspraktijk een win-win situatie en welke resultaten heeft dat tot nu opgeleverd? 

In deze workshop hoort u hoe het Expertisecentrum HTV met docenten en studenten van het Veiligheid & Defensie College van ROC Midden Nederland en de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort en andere stakeholders samenwerken in de beroepspraktijk en wat de resultaten en leerpunten zijn.

Jelleke van Beek, Projectleider, Expertisecentrum Handhaving Toezicht en Veiligheid, een initiatief van het Veiligheid & Defensie College van ROC Midden Nederland en de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort
Douwe Manders, Stagiair, Expertisecentrum HTV voor zijn opleiding Integrale Veiligheidskunde 

     
    2.8 SAM-procedure en kwaliteitseisen aan proces-verbaal 
    Een proces-verbaal is een wettig bewijsmiddel op grond van artikel 339 e.v. Wetboek van Strafvordering. Een proces-verbaal moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen en functioneert in het rechtssysteem als bewijsmiddel en als onderzoeksverslag. Een aantal belangrijke eisen aan een proces-verbaal, opgemaakt door een ‘groene’ BOA zullen tijdens de workshop aan de orde komen.

Daarnaast vindt binnen het Functioneel Parket momenteel een project plaats met betrekking tot een Snelle Afwikkeling Milieuzaken (SAM). Hiertoe worden door verschillende (opsporing)instanties zogenaamde SAM- processen-verbaal toegezonden aan het FP van de betreffende eenheid. Een dergelijk proces-verbaal kan voor relatief eenvoudige milieudelicten worden opgemaakt, zoals ‘het handelen in strijd met voorschriften uit de Wet natuurbescherming’ etc. De SAM- procedure zal worden toegelicht, zodat voor de deelnemers duidelijk en inzichtelijk wordt wanneer en op grond van welke criteria deze procedure van toepassing is.

Marijn Steijven, Beleidsmedewerker, Openbaar Ministerie
Gerrie de Boer, Specialistisch Beleidssecretaris, Openbaar Ministerie
     
16.00   Napraten met een hapje en een drankje